Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04SAK203 TYÖELÄMÄN SAKSAA 1, 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa laatia saksankielisen CV:n, selviytyy työhaastattelusta  osaa kertoa saksaksi yrityksestä ja työtehtävistä sekä asioida puhelimessa

Sisältö

Suullinen yritysesittely,suulliset ja  kirjalliset harjoitukset. Rakenteiden kertausta.

Edeltävät opinnot

Lukion saksa tai vastaavat tiedot, esim. 10 op alkeita.

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, suullinen yritysesittely sekä kirjallinen tentti. Arviointi asteikolla 0-5.

Opiskelumateriaali

Rakkolainen – Tuomiala-Mäkelä – Bürkel : Deutsch im Berufsleben. Edita  (uusi painos 2008).

  • No labels