Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04VEN203 VENÄJÄN KIELEN RAKENNEKERTAUS 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee venäjän kielen peruskieliopin
  • osaa muodostaa oikeakielisiä lauseita
  • osaa työelämän small talkia
  • tuntee liikekielen sanastoa.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi venäjän kieliopin pääkohdat: substantiivien sijamuodot, verbien aikamuodot, aspektit, liikeverbit, lukusanat, pronominit, adjektiivit, prepositiot. Harjoitusten sanasto on liike-elämäpainotteista. Lisäksi harjoitellaan erilaisia hyödyllisiä fraaseja työelämän eri tilanteissa, kuten esim. venäläisten vieraiden vastaanottaminen, small talk yritysvierailulla, onnittelut ja toivotukset, kiitoksen esittäminen. Runsaasti dialogiharjoituksia ajankohtaisen kaupallisen ja taloudellisen sanaston aktivoimiseksi.

Edeltävät opinnot

6-10 opintopistettä venäjän kielen alkeita.

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen lähiopetukseen, etätehtävät, kirjallinen tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Salenius, P. & Lehmuskallio, A. 2009. Biznes-grammatika. Edita Publishing Oy, Helsinki.

  • No labels