Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04RAN204 TYÖELÄMÄN RANSKAA, 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee työelämän perustilanteet
  • osaa kertoa työstään ranskaksi
  • osaa esitellä yrityksen perustoiminnan ranskaksi
  • osaa kirjoittaa liikekirjeen.

Sisältö

Työmatkat, puhelut, vieraiden vastaanottaminen, yritysesittely, peruskirjemalli, työnhaku.

Edeltävät opinnot

04RAN203 Ranskan jatkokurssi, 5op, tai lukion lyhyt kieli.

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen lähiopetukseen, tehtäviä kurssin opetusympäristössä Repussa. Kirjallinen tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels