Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04JOV112 Johtamisen välineet 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee johtamisen historiaa  ja oppii uusia näkökulmia johtajuuuteen
  • ymmärtää johtamisen ja strategisen ajattelun yhteyden sekä vision merkityksen johtamisessa
  • osaa soveltaa strategista ajattelua.
  • No labels