Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04KVK601/2 KANSAINVÄLINEN SOPIMUS- JA KAUPPAOIKEUS 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää miksi kansainvälistä sopimus- ja kauppaoikeutta on
  • saa valmiudet löytää ja käyttää kansainvälisiä säännöstöjä
  • ymmärtää kansallisen ja kansainvälisten säännöstöjen erot ja yhteneväisyydet.

Sisältö

Suomen sopimus- ja kauppaoikeuden ydinasiat kertauksena (jotta vertailu mahdollistuu), YK:n kauppalaki (CISG), UNIDROIT Periaatteet, PECL, INCOTERMS-juridiikka.

Edeltävät opinnot

04BUS602/7 Operational business environments/Legal Environment 3 ects.

Suoritustapa ja arviointi

Lähiopetus, oppimistehtävät, lopputentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali. Muuna opiskelumateriaalina: Ojajärvi, Juha: Ammattikorkeakoulun Juridiikka I, 2002 + Sisula-Tulokas, Lena: Ulkomaankauppaoikeus, 1998, suomalaisen sekä kansainvälisen kauppa-/sopimusoikeuden internet-sivustot (kts. repun pääsivun linkkilista).

  • No labels