Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04KVK601/4 KANSAINVÄLINEN RAHOITUS 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • perehtyy rahoitusmarkkinoiden toimintaan ja rahoitus rahoitusinstrumenttien ominaisuuksiin kansainvälistyvän yrityksen näkökulmasta

Sisältö

Rahoitusmarkkinat ja rahoitusinstrumenttien ominaisuudet, ulkomaankaupan maksutavat, rahoitus ja takaukset

Edeltävät opinnot

Talouden ohjaus

Suoritustapa ja arviointi

Luennot , oppimistehtävä, tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Leppiniemi, J. 2009. Rahoitus. WSOY

Internet -lähteet

  • No labels