Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04MAV611 Markkinointiviestintä: Imago ja brandit 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää organisaation viestinnän merkityksen osana organisaation/tuotteen imagon ja brandin luomisesta
  • osaa arvioida eri tilanteiden/tavoitteiden vaatimukset markkinointiviestinnän kannalta.

Sisältö

Viestinnän elementtien merkitys viestin muodostaman käsityksen kannalta, kuvaviestintä: visuaaliset havainto- ja mielikuvaprosessit, kuvaviestien luominen ja tulkinta, merkitykset, tunnistettavuus, positiointi.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitukset ja etätehtävät.

Opiskelumateriaali

Luennoitsijoiden määrittelemä materiaali.

  • No labels