Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 47AOOT003 Ohjelmistojen testausmenetelmät 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää ohjelmatestauksen roolin kehitysprosessin määrittely-, suunnittelu-, toteutus- ja käyttöönottovaiheissa
  • osaa testata ohjelmia ja sen osia käyttäen tilanteeseen sopivia menetelmiä.

Sisältö

Ohjelmakehityksen prosessimallit kuten vesiputousmalli ja V – malli,  ketterät menetelmät, ohjelmatestauksen periaatteet, staattiset testausmenetelmät, valkolaatikkomenetelmät, Top – Down, Bottom – Up ja Big Bang, kattavuusmittarit, mustalaatikkomenetelmät, ekvivalenssiluokat, raja-arvoanalyysi, syy-seurauskaaviot.

Suoritustapa ja arviointi

Opintojaksolla perehdytään testauksen peruskäsitteisiin ja menetelmiin. Opintojaksolla sovelletaan eri testausmenetelmiä Sovelluskehitys – kurssilla toteutettuihin ohjelmointiharjoituksiin. Kurssikoe ja harjoitukset.

Opiskelumateriaali

Myers, The Art of Software Testing, 2nd edition (2004). Saatavilla e -kirjana ebraryn kautta. Muu opettajan osoittama materiaali.

  • No labels