Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04JOV110 Osaamisen kehittäminen 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää  jatkuvan itsensä ja  työyhteisönsä kehittämisen merkityksen
  • osaa suunnitelmallisesti kehittää omaa osaamistaan
  • osaa toimia työyhteisössään sen hyvinvointia rakentaen.
  • No labels