Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04JOV110/1 AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TYÖPAJA 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa arvioida henkilökohtaisten metataitojensa ja oman opiskelualansa osaamista
  • osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
  • osaa  kehittää omaa osaamistansa ja ammatillista kilpailukykyänsä palautteen avulla ja yhteistyössä mentoreiden kanssa
  • osaa kasvattaa omaa työmarkkina-arvoaan.

Sisältö

Itsensä johtaminen, oman osaamisen käsitteellistäminen, oman osaamisen reflektointi, omat tavoitteet ja oman tekemisen, mentorointiryhmätyöskentely sekä oppimisen arviointi sekä CV:n määrätietoinen rakentaminen.

Edeltävä osaaminen

Ensimmäisen vuoden perusopinnot.

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivinen osallistuminen luennoille, annettujen oppimistehtävien suorittaminen ja oman osaamisportfolion sekä CV:n koostaminen.

Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opiskelumateriaali

Oppimistyylitestit, portfolio-opas.

  • No labels