Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL610/4 SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITUSTOIMINTA 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa valita kulloiseenkin sijoitustilanteeseen sopivan säästämis- tai sijoitusmuodon sekä yritykselle että  yksityishenkilölle
  • perehtyy rahoitusmarkkinoiden toimijoihin sekä eri pankkien toimintaan ja niiden tarjoamiin tavanomaisiin palveluihin , säästämis- ja sijoitusmuotoihin.

Sisältö

Eri pankkien toimintamuodot, tilimuotoiset säästämistavat, pitkäaikaissäästäminen ja eläkevakuutusmuotojen periaatteet, rahastosijoittaminen, osakemarkkinoiden toimintaperiaatteet, erilaiset arvopaperisijoitusinstrumentit

Edeltävät opinnot

Talouden ohjaus, Laskentatoimi ja rahoitussuunnittelu (tai vastaavat tiedot)

Suoritustapa ja arviointi

Luennot ja arvioitavat oppimistehtävät.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels