Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL616/1 ESIMIESTYÖSKENTELY JA TALOUSVIESTINTÄ 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa henkilöstöjohtamisen keskeisimmät teoriat sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön
  • ymmärtää kokonaisvaltaisen talousviestinnän tehtävät, roolit ja periaatteet sekä eettisen ja vastuullisen viestinnän merkityksen
  • osaa tuottaa talousviestinnän materiaaleja yrityksen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

Sisältö

Operatiivinen esimiestyö, vuorovaikutustaidot, osaamisen johtaminen ja varmistaminen, muutoksen hallinta, talousviestinnän raportit ja niiden analysointi.

Edeltävät opinnot

Henkilöstö.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, oppimistehtävät, tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Partanen, V. 2007. Talousviestintä johtamisen tukena. Talentum. Jyväskylä

Mars, M. Virtanen, M. Virtanen, O.V. Sijoittajaviestintä strategisena työkaluna. Edita. Helsinki.

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels