Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL616/3 TILINPÄÄTÖSANALYYSI 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • oppii tulkitsemaan yrityksen tilinpäätöstä ja käyttämään sitä hyväksi päätöksenteossa
  • osaa laatia itsenäisesti tilinpäätösanalyysin valitsemalleen kohdeyritykselle hyödyntäen erilaisia analysointimenetelmiä
  • osaa tarkastella yritystä taloudellisena kokonaisuutena.

Sisältö

Tilinpäätösanalyysin tarkoitus ja vaiheet, tuloslaskelman ja taseen oikaiseminen, tunnusluvut ja niiden tulkinta, kassavirta-analyysi, yrityksen taloudellisten ongelmien havaitseminen.

Edeltävät opinnot

Talouden ohjaus, Kirjanpidon perusteet tai vastaavat tiedot.

Suoritustapa ja arviointi

Oppimistehtävä.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Niskanen, J. Niskanen, M.2003. Tilinpäätösanalyysi. Edita. Helsinki

Yritystutkimusneuvottelukunta. 2005. Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. Gaudeamus. Helsinki.

  • No labels