Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04JOV111/1 JOHTAMISEN UUDET TYÖKALUT 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee mobiili- ja verkkosovelluksia
  • ymmärtää mobiili- ja virtuaaliympäristön merkityksen johtamisessa.
  • osaa soveltaa mobiilijohtamisen ja virtuaalitiimien työskentelytapoja osana uutta johtamiskulttuuria.

Sisältö

Tietämys sovelluksista ja niiden käyttö mobiili- ja virtuaalitilanteissa. Tiimin ja organisaation etäjohtaminen. Tiedon hankinta ja osaamisen analysointi uusin menetelmin.

Suoritustapa ja arviointi

Oppimistehtävät, caset, projektit, mobiisovellukset ja virtuaaliset oppimistavat.

Opiskelumateriaali

Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels