Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LII802/1 TULOKSELLINEN TYÖSKENTELY 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija        

  • tutustuu erilaisiin oppimismenetelmiin, joita sovelletaan opintojen aikana.
  • hankkii asenteelliset ja käsitteelliset valmiudet tehdä töitä tiimissä ja yhteistyöverkostoissa.
  • hankkii projekti- ja tiimityöskentelyn perustaidot, joiden myötä hänellä on valmiudet osallistua projektityöskentelyyn ja johtaa erilaisia projekteja
  • hankkii asenteelliset ja käsitteelliset valmiudet ymmärtää innovatiivisen kulttuurin merkityksen erilaisissa organisaatioissa.
  • tutustuu luovaan ajatteluun, systemaattisen innovaatioprosessin vaiheisiin ja keskeisiin metodeihin.

Sisältö

Oppimistyylit, oman oppimisen arviointi, ongelmakeskeisiin oppimismenetelmiin tutustuminen, tiimityön perusteet, projektinhallinta, innovaatiotoiminta ja luova ajattelu.

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen lähiopetukseen ja tutorointiin, oppimistehtävät ja yritysportfolio.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels