Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL801/1 KIRJANPIDON ERITYISKYSYMYKSIÄ 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kirjata erilaisia liiketapahtumia, esim. palkat ja kurssierot
  • ymmärtää maksu- ja suoriteperusteisuuden eron
  • hallitsee siirtyvät erät
  • tuntee tilinpäätösasiakirjat.

Sisältö

Kirjanpidon erityiskysymykset
Tilinpäätöksen laadinnan periaatteet
Avoimen ja kommandiittiyhtiön oma pääoma ja voitonjako.

Edeltävät opinnot

Taloushallinto 4 op

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitukset, oppimistehtävä ja kirjallinen tentti.
Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Tomperi, S. 2013. Käytännön kirjanpito + harjoituskirja. Edita..

  • No labels