Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL801/3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTA 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • syventää kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnan osaamista
  • perehtyy eri yritysmuotojen  hyvään tilinpäätöskäytäntöön

Sisältö

Hyvän kirjanpitotavan periaatteet, tilinpäätöksen sisältö ja toteutus, arvostus- ja jaksotuskysymykset, tilinpäätöksen julkistaminen, Kilan yleisohjeiden sisältöä.

Edeltävät opinnot

Kirjanpidon erityiskysymyksiä 3 op  ja Atk-sovellukset 3 op.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, oppimistehtävät ja kirjallinen tentti.
Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Tomperi, S. 2013. Kehittyvä kirjanpitotaito + harjoituskirja. Edita.
Kilan yleisohjeita ja wsoypro.fi.

  • No labels