Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT 80 OP

04TAL802 Verotus ja tilinpäätössuunnittelu 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • saa yleiskuvan verojärjestelmästä sekä verotusta koskevien normien sisällöstä ja tavoitteista
  • tuntee eri yritysmuotojen verokohtelun sekä yrittäjän ja yrityksen tuloverotuksen yhtymäkohdat
  • ymmärtää oman henkilökohtaisen verotuksensa perusteet ja osaa hakea muutosta verotukseensa
  • tuntee arvonlisäverotuksen perusteet sekä tilanteita kotimaan- ja ulkomaankaupan arvonlisäverotuksessa.
  • No labels