Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL802/4 KANSAINVÄLINEN ARVONLISÄVEROTUS 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa ulkomaankauppaa harjoittavan yrityksen arvonlisäverotuksen toimintaperiaatteet
  • tuntee kansainvälisen kaupan arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä
  • tietää vaadittavat dokumentit ja osaa täyttää ne soveltuvin osin.

Sisältö          

Kansainvälisen tavarakaupan arvonlisäverotus, kolmikantakauppa, kansainvälisten palvelujen verotus, tavaroiden myynti ulkomaisille kuluttajille, ulkomaalaispalautusmenettely, rekisteröintivelvollisuus Suomessa/ulkomaille, VIES-järjestelmä, INTRASTAT-tilastointi.

Edeltävät opinnot

Taloushallinto 4 op.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitukset, oppimistehtävät ja kirjallinen tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Tomperi, S. 2013. Kehittyvä kirjanpitotaito + harjoituskirja. Edita.

Internet-lähteet.

  • No labels