Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT 80 OP

04TAL805 Henkilökohtainen kansainvälistyminen 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää kansainvälistymisen merkityksen liiketoiminnassa ja osaa verkottua kansainvälisten toimijoiden kanssa
  • parantaa valmiuksiaan toimia oman suuntautumisalansa kansainvälisissä tehtävissä.

Sisältö

Opintojakson sisältö määräytyy suoritustavan mukaan.

Suoritustapa ja arviointi

Opinnot voi suorittaa esim. osallistumalla

  • opiskelijavaihtoon
  • kansainvälisille intensiiviviikoille ulkomailla tai kotimaassa
  • erikseen sovittavat henkilökohtaista kansainvälistymistä tukevat opintojaksot.

Kansainvälistymisopintojen suorittamista varten opiskelijan on tehtävä 2. lukuvuoden aikana suunnitelma siitä, miten hän aikoo ne hoitaa.  Em. suunnitelma on esitettävä hyväksyttäväksi vastuuopettajalle, joka antaa ohjeet ja hyväksymismerkinnän. Opiskelijoiden on laadittava pääsääntöisesti oppimispäiväkirja.

Arviointi hyväksytty/hylätty tai asteikolla 1-5.

  • No labels