Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LIA802/1 ESIMIEHENÄ TOIMIMINEN 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • syventää tietämystään modernista esimiestyöskentelystä ja johtamisen trendeistä
  • hallitsee keskeisimmät esimiestyön osa-alueet ja HR -prosessit
  • osaa toimia esimiehenä vaativissakin tilanteissa.

Sisältö

Esimiestyö, työyhteisötaidot ja itsensä johtaminen, esimiehisyyden haltuunotto, työhyvinvointi, motivointi ja palkitseminen, ratkaisukeskeinen työskentely, tulevaisuuden organisaatiot.

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja oppimistehtävät.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Luennot ja opettajan verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels