Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LIA802/2 TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää esimiehen aseman työnantajan sijaisena
  • tuntee siihen liittyvän oikeudellisen vastuun
  • osaa huomioida työoikeudellisen normiston asettamat reunaehdot esimiestoiminnassa ja työsuhdeasioiden hoidossa.

Sisältö

Työoikeuden keskeiset periaatteet ja tärkeimmät normilähteet sekä niiden oikea soveltaminen.

Suoritustapa ja arviointi

Kurssi muodostuu kahdesta pakollisesta luentokerrasta ja harjoitustehtävistä.

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels