Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LIA804/1 PROJEKTINHALLINTAMENETELMÄT 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee yleisimmät projektinhallintamenetelmät
  • tuntee projektin eri vaiheet
  • ymmärtää projektipäällikön roolin merkityksen
  • osaa hyvän projektinhallinnan taidot
  • osaa muuttaa käytännön kehittämistarpeen projektisuunnitelmaksi.

Sisältö

Projektinhallintamenetelmät,  projektin eri vaiheet, projektipäällikön työnkuvan ero verrattuna asiantuntijatyöhön,  hyvässä projektinhallinnassa edellyttävät taidot

Suoritustapa ja arviointi

Kontaktiopetus, virtuaaliluennot, projektinhallintaan liittyvät oppimistehtävät ja harjoitustyö.

Harjoitustyö arvioidaan asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

1. Risto Pelin, Projektihallinnan käsikirja

2. Scott Berkun, Projektinhallinnan taito.
Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels