Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TUT603 KVALITATIIVISET MENETELMÄT JA RAPORTOINTI 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • sisäistää kvalitatiivisen tutkimuksen taustalla olevan ajattelun mallit
 • osaa laatia perustellun kvalitatiivisin menetelmin toteutettavan tutkimussuunnitelman
 • osaa arvioida  kvalitatiivisen tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia tutkimustavan omista lähtökohdista käsin.

Sisältö

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät: Kvalitatiivinen lähestymistapa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Erilaiset tutkimusasetelmat. Kvalitatiiviseen tutkimusstrategiaan perustuvan tutkimussuunnitelman laatiminen. Tutkimusaineiston tulkinta ja analysointi.

Edeltävät opinnot

04TUT601/1 Tutkimusprosessi

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Luennot ja harjoitustyöt.
Arviointi asteikolla 1 – 5 ja arviointikriteerit.

Opiskelumateriaali

Koskinen,I.,  Alasuutari P.,  Peltonen T., 2005. Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Tampere: Vastapaino.
Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

04TUT602/2 TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • tuntee tutkimustekstin rakenteen ja kieliasun vaatimukset
 • osaa hankkia tietoa itsenäisesti ja käyttää lähteitä kriittisesti
 • osaa kirjoittaa tutkimusmenetelmän mukaisen tutkimusraportin.

Sisältö

Tieteellisen tekstin vaatimukset: argumentoinnin periaatteet, tieteellinen tyyli, tutkimustekstin rakenne, kieliasu. Lähdetekniikka: tekstiviitteet, lähdeluettelo, tiedon hankinta ja lähdekritiikki. Abstraktin kirjoittaminen.

Edeltävät opinnot

 • Asiantuntijaviestintä 
 • Tutkimusprosessi
 • Kvalitatiiviset tutkimusmentelmät TAI Tilastolliset menetelmät ja SPSS -kurssi menossa / suoritettu aiemmin

Suoritustapa ja arviointi

 1. Lähiopetus (luennot, keskustelut, harjoitukset), raportointitehtävä.  Arviointi asteikolla 1 – 5. TAI
 2. Yhteinen verkkototeutus kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät -opintojakson kanssa. Arviointi asteikolla 1 – 5. 

Opiskelumateriaali

 • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., Mäntynen, A. 2007. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Porvoo: WSOY.
 • Viskari, S. 2009. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Opas kirjoittamiseen ja seminaarityöskentelyyn. Tampere: Tampereen yliopistopaino.
 • Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15. uudistettu painos. Helsinki: Tammi.
 • Luennot sekä luennoilla erikseen ilmoitettava materiaali.
 • No labels