Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LIA816/1  JULKISHALLINTO JA JULKISTEN HANKINTOJEN PELISÄÄNNÖT 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee julkisen vallan käyttämisen perusteet sekä keskeiset hallinto-oikeudelliset perusperiaatteet, jotka liittyvät hallinnolliseen menettelyyn ja päätöksentekoon
  • ymmärtää niiden merkityksen käytännön hallintotoiminnan ja sen asiakkaan kannalta
  • ymmärtää julkisten hankintojen sääntelyn tavoitteet ja pääperiaatteet
  • tuntee hankintasäännösten sisällön pääpiirteittäin sekä hankintaprosessin päävaiheet
  • osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia sekä kynnysarvon ylittäviä että alittavia julkisia hankintoja.

Sisältö

Julkisen hallinnon sääntelyn perusteet ja organisoituminen. Hallintomenettely ja hyvä hallinto. Kansalaisen ja kuntalaisen oikeusturva. Julkisten hankintojen pelisäännöt.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitustehtävät ja oppimispäiväkirja.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels