Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LIA813/3 Hyvä tilinpäätöskäytäntö 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • syventää kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnan osaamista
  • perehtyy eri yritysmuotojen  hyvään tilinpäätöskäytäntöön.

Sisältö

Hyvän kirjanpitotavan periaatteet. Tilinpäätöksen sisältö ja toteutus. Arvostus- ja jaksotuskysymykset. Tilinpäätöksen julkistaminen. Kilan yleisohjeiden merkitys.

Edeltävät opinnot

Kirjanpito ja alv 3 op, Kirjanpidon erityiskysymyksiä 3 op  ja Atk-sovellukset 3 op.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, oppimistehtävät ja kirjallinen tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Tomperi, S. 2012. Kehittyvä kirjanpitotaito + harjoituskirja. Edita Oyj.

Kilan yleisohjeita ja wsoypro.fi.
Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels