Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LIA 812/3 YHTIÖOIKEUDEN KESKEINEN SISÄLTÖ

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää yhteisöoikeudellisen lainsäädännön tärkeimmät periaatteet
  • hallitsee erityisesti osakeyhtiölain keskeiset periaatteet ja niihin pohjautuvan keskeisen sisällön.

Sisältö

Suomen ja EU:n yhteisöoikeuden keskeiset periaatteet, osakeyhtiölaki.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot ja harjoitustehtävät

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels