Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LIA815/1 YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUU KILPAILUKEINONA 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää yrityksen taloudellisen sekä ympäristö- ja yhteiskuntavastuun merkityksen yrityksen liiketoiminnan kannalta
  • ymmärtää ympäristö- ja yhteiskuntavastuun roolin yrityksen strategiassa
  • näkee ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseikkojen merkityksen taloudelliseen tulokseen
  • tutustuu erilaisten standardien ja sertifikaattien vaatimuksiin.

Sisältö

Globaalit ja paikalliset haasteet taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmasta. Kestävä kehitys ja yrityksen yhteiskuntavastuu. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisen toiminnan hyödyntäminen yrityksen strategiassa ja markkinoinnissa. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseikkojen taloudellinen merkitys. Standardit ja sertifikaatit (esim. ISO14001, EU-kukka, Green Office jne.) kilpailukeinona

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, oppimistehtävät ja kirjallinen tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels