Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LOG902/2  ESIMIESTYÖSKENTELY 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • syventää tietämystään modernista esimiestyöskentelystä ja työlainsäädännöstä
  • ymmärtää esimiestoiminnan vaikutuksen työilmapiirin ja tuloksellisen toiminnan edistämisessä
  • hallitsee keskeisimmät esimiestyön osa-alueet
  • osaa toimia esimiehenä vaativissakin tilanteissa.

Sisältö

Työyhteisötaidot ja itsensä johtaminen, esimiehisyyden haltuunotto, työhyvinvointi, motivointi ja palkitseminen, vaikeat tilanteet ja niiden ratkaiseminen esimiestyössä, työlainsäädäntö.

Suoritustapa ja arviointi

Oppimistehtävät ja kirjallinen tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels