Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LOG911 KANSAINVÄLISET LOGISTIIKKAPALVELUT 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa huolinnan perusteet ja tuntee huolintaliikkeiden tehtävät
  • ymmärtää huolintaliikkeen ja päämiehen väliset suhteet
  • osaa hoitaa tavallisimpia tullaustoimia sisä- ja ulkokaupanosalta
  • osaa laatia ja tulkita erilaisia huolinnan asiakirjoja
  • ymmärtää myynnin ja hinnoittelun perusteita huolinnassa.

Sisältö

Asiakkaiden tarpeiden selvittäminen, tarjousten tekeminen, hinnoittelu, asiakirjat. Huolintaliikkeen tehtävät, PSYM, tullitariffiointi, laivausasiakirjat, vienti ja tuontitullaus, sisä- ja ulkokaupan asiakirjat, rahdin sekä palveluiden hinnoittelu

Edeltävät opinnot

04LII602/5 Logistiikka

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, oppimistehtävät (yksilö- tai ryhmätyönä), vierailija luennoitsijat.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Heli Hörkkö et al. Huolinta-alan käsikirja, Hki 2005.

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels