Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0750TK204 TYÖSUOJELU JA KONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee työelämään liittyvät lait ja määräykset sekä omaa esimiestyössä tarvittavia taitoja. Opiskelija tuntee laboratoriokoneisiin liittyvät työturvallisuusmääräykset ja turvalliset työtavat. Opiskelija osaa työskennellä laboratorioiden koneilla ja laitteilla. Opiskelija osaa ensiavun perustiedot ja -taidot. Opiskelija osaa auttaa hätätilanteessa, tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.

Sisältö 

  • ensiavun peruskurssi EA 1
  • työlainsäädäntö
  • työehtosopimukset ja paikallinen sopiminen
  • työturvallisuusmääräykset
  • työturvallisuus
  • omakohtainen työskentely laboratorion koneilla
  • opiskelija suorittaa koneiden ”ajokortin”

Suoritustapa ja arviointi

 

Luennot, harjoitukset, tehtävät ja tentti.

Arviointi asteikolla 1 – 5.

 

Opiskelumateriaali

 Luennot ja monisteet

  • No labels