Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04YLT205 TYÖTYÖHYVINVOINTI JA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää työyhteisön ja organisaation kehittämisen merkityksen liiketoiminnalle ja henkilöstön hyvinvointiin
  • osaa valita omaan organisaatioon soveltuvat kehittämismenetelmät ja hyödyntää niitä käytännössä.

Sisältö

Toimiva, tuloksellinen ja hyvinvoiva työyhteisö, organisaatiokulttuuri ja ilmapiiri, työyhteisön kehittämismenetelmät, esimiestyö ja johtaminen työyhteisön kehittämisessä

Suoritustapa ja arviointi

Ennakkotehtävä(t), lähiopetus, verkkotyöskentely ja oppimistehtävä(t). Opintojakson arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen lähi- ja virtuaaliopetukseen sekä oppimistehtävien suorittamiseen.  

Arviointi asteikolla 0-5.

Opetusmateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.


  • No labels