Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04YLT902/1 TUTKIMUSMENETELMÄT KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • kehittää teoreettisia ja käytännön valmiuksiaan liiketaloustieteellisen tutkimus- ja kehittämishankkeen johtamiseen ja käytännön toteuttamiseen
 • hahmottaa T&K-hankkeen suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin prosessit.
 • pystyy hankkimaan ja analysoimaan tietoa
 • osaa laatia T&K-hankkeensa suunnitelman ja arvioida toisen opiskelijan laatiman suunnitelman.
 • osaa raportoida hankkeensa tieteellisen tutkimuksen raportointikriteerien edellyttämällä tavalla.
 • hallitsee itsenäisen ja pitkäjänteisen tutkimus- ja kehittämishanke ovat vahvistuneet ja opiskelija

Sisältö

 • tutkimus- ja kehittämisprosessi
 • tutkimus- ja kehittämishankkeen johtaminen
 • tutkimus- ja kehittämistoiminnan etiikka
 • tutkimus- ja kehittämishankkeen suunnittelu
 • tutkimus- ja kehittämishankkeessa tarvittavan tietoperustan määrittäminen
 • tiedonhankinta, tiedon analysointi ja johtopäätösten tekeminen
 • tutkimus- ja kehittämishankkeen raportointi

Suoritustapa ja arviointi

Valmiin opinnäytetyön arviointi, oppimistehtävät, oman tutkimus- ja kehittämishankkeen suunnitelman laatiminen ja esittäminen sekä toisen opiskelijan suunnitelman arviointi- ja kommentointi.  Opintojakson arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen lähi- ja virtuaaliopetukseen sekä oppimistehtävien suorittamiseen. Arviointi asteikolla 0-5.

Korvattavuus

Tämä opintojakso voidaan korvata Master’s Degree Programme in International Business Management –koulutusohjelman opintojaksolla 04MIB207 Research Process and Methods (5 ECTS).

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

 • No labels