Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04YLT902/2 TUTKIVA JA KEHITTÄVÄ VIESTINTÄ 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää kirjoittamisen ja viestinnän osana ammattitaitonsa kehittämisen välineistöä
  • ymmärtää kirjoittaen viestimisen osaamisena, joka tukee liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista.

Sisältö

Kansainvälisten tieteellisten julkaisuiden lukeminen ja kirjoittaminen. Muistiinpanot ja kirjoittaminen ajattelun, tutkimisen ja tuottamisen prosessina ja tutkimusmenetelmänä. Kirjoittaminen tutkimuksen eri vaiheissa. Tutkimukseen liittyvän organisaation sisäisen ja ulkoisen viestinnän eri lajien ja tapojen hallinta.

Suoritustapa ja arviointi

Opinnäytetyön viestintäsuunnitelman laatiminen, organisaation sisäisen ja ulkoisen viestintäinformaation tuottaminen opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa, ammattilehtiartikkelin ja tieteellisen artikkelin kirjoittaminen, valmiin opinnäytetyön lehdistötiedotteen laatiminen, Arviointi asteikolla 0-5.

Korvattavuus

Tämä opintojakso voidaan korvata Master’s Degree Programme in International Business Management –koulutusohjelman opintojaksolla 04MIB208 Research Reporting and Communication (5 ECTS).

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels