Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0750SA113 Sähkö- ja automaatiotekniikka 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää sähkön aiheuttamat vaarat ja käytössä olevat erilaiset suojaustoimenpiteet. Samalla opiskelija tutustuu työelämässä olevien sähkölaitteisiin liittyviin velvoitteisiin haltijana tai käyttäjänä. Sähkönkäyttäjänä tutustutaan teollisuuden sähkönjakelujärjestelmän rakenteisiin, sähkökaupan periaatteisiin ja sähkötekniikkaan liittyvän energiatehokkuuden merkitykseen. Sähkölaitteille suoritettavat huolto- ja kunnossapitotoimet käydään läpi. Opiskelija perehtyy myös prosessiteollisuuden automaatiojärjestelmän perusteisiin siten, että hän tunnistaa keskeiset automaation komponentit ja toimintaperiaatteet.

AHOTT: vastaava kurssisuoritus jossakin toisessa ammattikorkeakoulussa

Sisältö

Sähköturvallisuus, teoreettinen sähkötekniikka, sähkönjakelujärjestelmä, sähkökauppa, energiatehokkuus, sähköjärjestelmän huolto- ja kunnossapito sekä sähköautomaatio.

Edeltävät opinnot

0752SA103 Sähköoppi ja aaltoliikeoppi

Suoritustapa ja arviointi

  • Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, harjoitukset, vierailut ja tentti.
  • Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Luennot

  • No labels