Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0752MV122 Muovituotteen viimeistely ja ympäristöasiat 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hankkii perustiedot muovituotteiden jälkikäsittelystä, värjäyksestä ja muista ulkonäköön vaikuttavista tekijöistä. Hän tutustuu muovituotteiden pinnoitus- ja painatustekniikoihin. Hän osaa ottaa huomioon kestävän kehityksen ja materiaalitehokkuuden vaatimukset sekä ympäristönäkökohdat muovituotannossa. Opiskelija perehtyy muovien kierrättämiseen ja uusiomateriaalien käyttöön muovituotteissa.

Sisältö

  • pinnan esikäsittely
  • muovituotteiden maalaus, metallointi ja painatus
  • muovikalvojen laminointi- ja painatustekniikat
  • materiaali- ja energiatehokkuuden merkitys
  • muovien kierrätys ja uusiomateriaalit
  • viimeistelyn vaikutus kestävän kehityksen näkökulmasta
  • muoviteollisuuden ympäristövaikutukset

Edeltävät opinnot

0752MM404 Muovimateriaalit

Suoritustapa ja arviointi

  • Opintojakso muodostuu luennoista ja esitelmistä. Arviointi tapahtuu tuntiosaamisen, esitelmien ja tentin perusteella.
  • Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Luennot ja monisteet.

  • No labels