Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- kykenee toteuttamaan itsenäisesti ammatillisen kehitysprojektin
- hallitsee tiedonhankinnan, tutkimusmenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen periaatteet
- hallitsee tietotekniikan työ- ja tutkimusperinteen
- osaa työskennellä ongelmalähtöisesti, johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti
- hallitsee valitsemansa aihealueen syvällisesti
Sisältö
Opinnäytetyö on itsenäisesti työstettävä opinnäyte, joka raportoidaan kirjallisesti. Opinnäytetyön tavoitteena on valmentaa opiskelija soveltamaan teoriaa ratkaisuissaan, käyttämään ammattialan työtapoja, ratkaisemaan ongelmia itsenäisesti ja kokonaisvaltaisesti, työskentelemään johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti, etsimään tietoja ja
käyttämään lähdeaineistoja sekä esittämään työnsä tulokset kirjallisesti, kuvallisesti ja suullisesti.
Edeltävät opinnot
Pääaineen pakolliset moduulit
Suoritustapa ja arviointi
Opinnäytetyön aiheen opiskelija hankkii itse. Valitun aiheen tulee liittyä pääaineen keskeisiin opintosisältöihin ja antaa perusta tulevien työtehtävien hoitamiseen. Opinnäytetyöt ovat useimmiten työelämän toimeksiantoja tai ammattikorkeakoulun omia tutkimus- ja kehittämistehtäviä. Yliopettaja hyväksyy työn aiheen ja valvovan opettajan.
Työstä tehdään alku-, väli- ja loppuraportointi valvovalle opettajalle. Opiskelijan on osallistuttava vähintään yhteen seminaarisarjaan, jossa esitellään oma loppuraportointi, opponoidaan ainakin yhtä muuta esitelmää sekä kuunnellaan muiden seminaariesitelmiä. Seminaarisarjoja järjestetään vähintään yksi jokaista valmistumispäivää kohti.
Opinnäytetyö luovutetaan kahtena kirjamuotoon sidottuna kappaleena.
Opinnäytetyön aihealueelta kirjoitetaan kirjallinen kypsyysnäyte, joka tarkastetaan sisällöllisesti ja kielellisesti.
Opinnäytetyö arviointiperusteina ovat:
- asetettujen tavoitteiden saavuttaminen
- tulosten uutuusaste
- teoreettisen tarkastelun hyväksikäyttö
- käytettyjen menetelmien sopivuus
- yhteistyö ja aktiivisuus
- aiheen hallinta ja jäsentely
- päättelytaito
- työn kieliasu ja esitystapa
- esittely
Opiskelumateriaali
Lahden ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohje ja opiskelijan itsensä hankkima työhön liittyvä materiaali.

 

  • No labels