Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0701SA103 SÄHKÖ- JA AALTOLIIKEOPPI 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija 

-hallitsee sähkö- ja aaltoliikeopin perusteet

-kykenee selviytymään ammattiaineista.

Sisältö

Sähköstatiikka, tasavirtapiirit, värähdysliike, aaltoliikeoppi, melu, desibeliasteikko.

Edeltävät opinnot

0701MK103 Mekaniikka ja 0701KF104 Fysiikan perusteita vastaavat tiedot, 0701SA103 Sähkö- ja aaltoliikeoppi.

Suoritustapa ja arviointi

Luentoja ja harjoituksia, etäopiskelua, tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Peltonen, H. 2011. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 1. 10. painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Peltonen, H., Perkkiö, J. Vierinen, K. 2012. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 2. 8.painos.Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

 

 

 

 

 

  • No labels