Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0701LE103 LÄMPÖENERGIA 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee lämpöenergiaan liittyvän teoreettisen perustan.

Sisältö

-kaasut ja höyryt

-termodynamiikkaa

-atomien energiatilat

Edeltävät opinnot

0701MK103 Mekaniikka ja 0741KF105 Fysiikan perusteita vastaavat tiedot.

Suoritustapa ja arviointi

Luentoja ja harjoituksia, etäopiskelua, tentti

Opiskelumateriaali

Peltonen, H. 2011. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 1. 10. painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Peltonen, H., Perkkiö, J. & Vierinen, K. 2012. Insinöörin (AMK) FYSIIKKA osa 2. 8.painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

  

  • No labels