Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

04LII602/2 SOPIMISEN JA KAUPAN JURIDIIKKA 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää, miksi kansainvälistä sopimus-/kauppaoikeutta on
  • saa valmiudet löytää sekä soveltaa kansainvälisen sopimus-/kauppaoikeuden säännöstöjä
  • pystyy vertailemaan kansallisen ja kansainvälisen sopimus- ja kauppaoikeuden keskeisiä sisältöjä ja huomioimaan erot/yhtäläisyydet käytännön tasolla.

Sisältö

Suomen sopimus-/kauppaoikeuden keskeinen sisältö sekä erityisesti vastaavat kansainväliset säännöstöt

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen lähiopetukseen, etätehtäväpaketti sekä laajempi case-harjoitus.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

Muuna opiskelumateriaalina: Ojajärvi, Juha: Ammattikorkeakoulun Juridiikka I, uusin painos ja Sisula-Tulokas, Lena: Ulkomaankauppaoikeus, sekä kansainvälisen kauppa-/sopimusoikeuden internet-sivustot.

  • No labels