Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

04LII802/6 PROJEKTITOIMINTA 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hankkii asenteelliset ja käsitteelliset valmiudet tehdä töitä tiimissä ja yhteistyöverkostoissa.
  • osaa toimia projektiryhmässä eri rooleissa
  • ymmärtää projektiorganisaation ja sidosryhmien roolit
  • hallitsee projektin suunnittelun, toteutuksen, seurannan ja raportoinnin
  • osaa hyödyntää monipuolisesti projektinhallintaohjelmistoa projektin johtamisen työkaluna
  • ymmärtää innovatiivisen kulttuurin merkityksen erilaisissa organisaatioissa
  • tutustuu luovaan ajatteluun, innovaatioprosessin vaiheisiin ja keskeisiin metodeihin

Sisältö

Tiimityöskentely, projektinhallinta, innovaatiotoiminta ja luova ajattelu.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Osallistuminen lähiopetukseen, oppimistehtävät, tentti ja yritysportfolio.
2. Etäopetus: .
Arviointi asteikolla 1 – 5 ja arviointikriteerit.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels