Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

01SUOA ASIANTUNTIJAVIESTINTÄ 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti ja taitavasti työelämän viestintä- ja
vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alan vaatimukset sekä viestiä
jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti. Hän osaa ja haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän
taitojaan osana omaa ammattitaitoaan. Opintojakson sisältöaineksen opiskelussa korostuvat oman
viestintäkompetenssin kehittäminen ja viestintäkulttuurin merkitys.

Sisältö

Työelämän tekstilajit: asiakirjan laatiminen, asiatyylinen raportointi
Opiskelutekstit: artikkeli tai essee, tieteellisen kirjoittamisen periaatteet
Tekstin prosessointi
Asiatyyli: tekstin- ja kielenhuolto
Ryhmäviestinnän menettelytapojen tuntemus: normien hallinta ja joustaminen opiskelu- ja työyhteisön
ryhmätilanteissa, dokumentointi, tiedottaminen
Suullinen raportointi ja dialogin rakentaminen: keskustelu-, argumentointi-, palaute- ja kuuntelutaidot

Suoritustapa ja arviointi

Opintojakso toteutetaan joko alakohtaisesti esimerkiksi ammatilliseen moduuliin integroituna tai
koulutusohjelmarajat ylittävänä verkkokurssina. Opintojakso suoritetaan osallistumalla aktiivisesti
lähiopetukseen tai verkko-opiskeluun, tekemällä suulliset ryhmäviestintäharjoitukset ja kirjalliset tehtävät
(raportti tai muu työelämän tekstilaji ja artikkeli tai essee) sekä tenttimällä kielenhuoltokoe.

Verkkokurssille pääsy edellyttää osallistumista kurssin alussa järjestettävään aloitusinfoon.

Opiskelumateriaali

Luento- ja verkkomateriaali sekä jokin seuraavista teoksista:
Kauppinen, A., Nummi, J. ja Savola, T. 2010. Tekniikan viestintä. Helsinki: Edita;
Mattila, H., Ruusunen, T. ja Uola, K. 2006 tai uudempi. Viestinnän työkaluja AMK-opiskelijalle. Helsinki: WSOY;
Niemi, T., Nietosvuori, L. ja Virikko, H. 2006. Hyvinvointialan viestintä. Helsinki: Edita.

  • No labels