Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

01ENG ENGLANNIN KIELI JA VIESTINTÄ 3 OP

Aihealueet

Asiatyylinen viestintä (suullinen ja kirjallinen)
- keskustelutaidot (sosiaalinen kanssakäyminen, businesstapaamiset)
- puhelintilanteet
- hakemus + CV
- sähköposti
Tietolähteiden käyttö, lukutekniikka
- oman alan tekstit ja perussanasto
Omasta koulutuksesta kertominen
Rakenteita tarpeen mukaan
Kulttuurituntemus, oppimaan oppiminen ja oppimisstrategiat kuuluvat läpäisyaiheina kaikkiin osa-alueisiin.

Osaamisen taso

Opintojakso on eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2:
”Ymmärtää pääajatukset konkreetteja ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monitahoisista teksteistä, myös
oman erityisalansa käsittelystä. Viestiminen on niin sujuvaa ja spontaania, että hän pystyy säännölliseen
vuorovaikutukseen syntyperäisen kanssa ilman, että se vaatii kummaltakaan osapuolelta ponnisteluja.
Pystyy tuottamaan selkeää, yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista, esittämään mielipiteensä
jostakin ajankohtaisesta ja selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat.”

Yllä oleva kuvaus antaa taitotason, mutta se perustuu yleiskielen tavoitteisiin.
Kuvausta sovelletaan ammattialakohtaisesti.

Edeltävät opinnot

Englannin kielessä vaaditaan lukion A/B-kieli tai vastaava taso. Kaikki opiskelijat osallistuvat ennen vieraan
kielen opintojen alkua kirjalliseen lähtötasokokeeseen. Kokeessa hylätyt ohjataan täydentämään kielitaitoaan.

Suoritustapa ja arviointi

Osa opintojaksoista toteutetaan koulutusohjelmakohtaisesti, mutta koulutusohjelmarajat ylittävät ryhmät
sallitaan. Osa opintojaksoista järjestetään monialaisille ryhmille. Opintojakso suoritetaan osallistumalla
aktiivisesti lähiopetukseen ja läpäisemällä hyväksytysti suullinen ja kirjallinen tentti.

Opiskelijalla on myös mahdollisuus suorittaa korvaava koe (näyttökoe), mikäli hän katsoo omaavansa siihen
valmiudet. Näyttökoe käsittää suullisen ja kirjallisen osion ja edellyttää opiskelijan koulutusohjelman
ammatillisen perussanaston hallintaa. Hyväksytty suoritus vastaa vieraan kielen 3 opintopisteen
suorittamista.

Opiskelumateriaali

Koulutusohjelmakohtainen materiaali.

  • No labels