Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Moduulin osaamistavoitteet

Opinnäytetyön avulla opiskelija osoittaa hallitsevansa ammattialansa suunnitteluprosessin ja siihen liittyvät ammattikäytännöt sekä visuaalisen ja kirjallisen ilmaisunsa valmiudet. Opinnäytetyö osoittaa opiskelijan kyvyn hankittujen tietojen ja taitojen soveltamiseen, harjaantumisen suunnittelu- ja tutkimusmenetelmien käyttöön sekä ongelmanratkaisuun omalla ammattialallaan.

Opinnäytetyö on itsenäinen tai ryhmätyönä toteutettu omaa ammattitaitoa kehittävä ja ammattialaa palveleva ohjattu suunnitteluprojekti tai teosluonteinen kokonaisuus. Tuotokseen liittyy aina sitä taustoittava kirjallinen dokumentaatio-osa. Opinnäytetyöprosessin liittyvät myös pakolliset seminaarit ja kypsyysnäyte

Opinnäytetyö Muotoiluinstituutissa on tuote-, mallisto- tai tilasuunnitelma, teos tai teoskokonaisuus ja siihen liittyvä kirjallinen tuotos. Opinnäytetyön hyväksyttyyn suorittamiseen kuuluu osallistuminen ja esiintyminen seminaareissa (aihe-, väli- ja tutkintoseminaarit) sekä kypsyysnäytteen hyväksytty suoritus.  Tarkemmat opinnäytetyöohjeet (koko ammattikorkeakoulun ja Muotoiluinstituutin omat) ja muu opintotyömateriaali ovat opiskelijoiden intranetissä

Opinnäytetyö arvioidaan aina prosessina aiheen valinnasta lopputuloksen esittelyyn.

  • No labels