Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0750SA113 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää sähkön vaarat ja suojaustoimenpiteet
  • ymmärtää teollisuuden sähkölaitteiden haltijana tai käyttäjänä velvoitteet
  • ymmärtää teollisuuden sähkönjakelujärjestelmän rakenteet
  • ymmärtää sähkökaupan periaatteet ja energian kilpailuttamisen
  • ymmärtää teollisuuden sähkölaitteistolle suoritettavat keskeiset huolto- ja kunnossapitotoimet
  • ymmärtää energiatehokkuuden merkityksen ja sovellutukset teollisuudessa
  • perehtyy automaatiojärjestelmän perusteisiin
  • alakohtaiset sähkö- ja automaatiosovellukset

 Sisältö

Sähköturvallisuus, teoreettinen sähkötekniikka, sähkönjakelujärjestelmä, sähkökauppa, energiatehokkuus, sähköjärjestelmän huolto- ja kunnossapito sekä sähköautomaatio.

 Suoritustapa ja arviointi

Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, harjoitukset, vierailut ja tentti.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

 

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan luennoilla.

  • No labels