Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- tunnistaa sosiaalipedagogisen ajattelun lähtökohtia ja jäsentää sosiaalipedagogista ammatillisuutta ihmisen arjessa toteutuvana työnä

- erotella sosiaalialan arvoja ja ammattieettisiä periaatteita sosionomin työssä

- tunnistaa erilaisia ihmiskäsityksiä ja kuvata omaa ihmiskäsitystään

- kuvata erilaisia asiakastyön orientaatioita

- rakentaa ja soveltaa tavoitteellisen asiakastyön prosessia

- paikantaa asiakkaan kulttuurisessa kontekstissaan.

Sisältö

Sosiaalipedagogisen ajattelun ja toiminnan lähtökohdat, sosiaalialan eettiset periaatteet, sosiaalialan ammatillinen vuorovaikutus, sosiokulttuurinen innostaminen.

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, kirjalliset tuotokset, tentti, toiminnallinen projektityöskentely.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Arviointikriteerit:

5

- osaa tutkia ja arvioida sosiaalialan työn periaatteita

- osaa perustella omaa ihmiskäsitystään

- osaa analysoida sosiaalipedagogisen ajattelun lähtökohtia

- osaa rakentaa ja soveltaa tavoitteellisen asiakastyön prosessia

- osaa erotella erilaisia asiakastyön vuorovaikutustyylejä ja kulttuurisia konteksteja

3

- osaa jäsentää erilaisia sosiaalialan työn periaatteita

- osaa määritellä omaa ihmiskäsitystään

- osaa soveltaa sosiaalipedagogiikan ajattelun lähtökohtia

- osaa antaa esimerkkejä asiakastyön prosessimaisuudesta

- osaa vertailla erilaisia asiakastyön vuorovaikutustyylejä ja kulttuurisia konteksteja

1

- osaa tunnistaa sosiaalialan työn periaatteita

- osaa tunnistaa erilaisia ihmiskäsityksiä

- osaa määritellä mitä sosiaalipedagogiikka on/mitä sosiaalipedagogiikalla ymmärretään

- osaa tunnistaa asiakastyön prosessimaisuuden

- osaa nimetä erilaisia asiakastyön vuorovaikutustyylejä ja kulttuurisia konteksteja

Opiskelumateriaali

Arki, arvot, elämä, etiikka - sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. 2005. Helsinki: Talentia.
Toikko, T. 2005. Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan. Tampere: Vastapaino.
Juujärvi , S., Myyry, L., Pesso, K. 2007. Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. Jyväskylä: Tammi, 1 - 102.
Mönkkönen, K. 2007. Vuorovaikutus: dialoginen asiakastyö. Helsinki: Edita.
Hämäläinen, J. & Kurki, L. 1997. Sosiaalipedagogiikka. Porvoo: WSOY.
Kurki, L. 2000. Sosiokulttuurinen innostaminen. Muutoksen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino.
Hänninen, S., Karjalainen, J. & Lahti, T. 2005. Toinen tieto: Kirjoituksia huono-osaisuuden tunnistamisesta.

  • No labels