Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- jäsentää yksilön ja yhteiskunnan suhdetta ja siihen liittyviä tekijöitä

- havoinnoida ja analysoida erilaisia sosiaalisia ilmiöitä ja ongelmia

- huomioida erilaisia arvoja ja elämäntapoja ja toimia erilaisuutta kunnioittaen.

Sisältö

Sosiologia yhteiskuntatieteenä, yhteiskunnan rakenne ja toiminta,

ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt ja niiden vaikutus ihmisten arkielämään, arvot ja elämäntavat, huono-osaisuuden ja poikkeavuuden problematiikka.

Suoritustapa ja arviointi

Aktivoivat luennot, kenttäanalyysitehtävä, kirjallinen tuotos, seminaari.

Arviointi asteikolla T1 - K5.

Arviointikriteerit:

5

- osaa analysoida yksilön ja yhteiskunnan suhdetta ja siihen liittyviä tekijöitä

- osaa eritellä erilaisia sosiaalisia ilmiöitä ja ongelmia

- osaa huomioida erilaisia arvoja ja elämäntapoja ja toimia ohjausta hyödyntäen tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti

3

- osaa jäsentää yksilön ja yhteiskunnan suhdetta ja siihen liittyviä tekijöitä

- osaa nimetä erilaisia sosiaalisia ilmiöitä ja ongelmia

- osaa nimetä erilaisia arvoja ja elämäntapoja ja toimia ohjausta hyödyntäen erilaisuutta kunnioittaen

1

- osaa kuvata yksilön ja yhteiskunnan suhdetta ja siihen liittyviä tekijöitä

- osaa tunnistaa erilaisia sosiaalisia ilmiöitä ja ongelmia

- osaa tunnistaa erilaisia arvoja ja elämäntapoja ja toimia ohjatusti erilaisuutta kunnioittaen

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali

Kolkka, M., Mantela, J., Holopainen, A., Louhela, J., Packalen, L. & Kaisvuo, T. 2009. Yhteiskunnallinen osaaminen. Helsinki: Kirjapaja

Aro & Jokivuori: Klassinen sosiologia ja moderni maailma.2010

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

  • No labels