Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa eritellä mielenterveyteen liittyvien tekijöiden moninaisuutta

- osaa arvioida läheisten tuen tarvetta ja  järjestää sitä tarvittaessa

- tunnistaa sosionomin ammatillisen osaamisen ja tehtävät mielenterveystyön monialaisissa toimintaympäristöissä

- toimii asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti yksilö-, ryhmä- ja yhteisötason mielenterveystyössä.

Sisältö

Mielenterveys käsitteenä, psyykkiset häiriöt, kriisit ja traumat, mielenterveyslainsäädäntö ja palvelujärjestelmä, ennaltaehkäisemisen ja kuntoutumisen näkökulmia, Advocacy-asianajotyö.

Suoritustapa ja arviointi

Aktivoivat luennot, kirjallisuuteen perehtyminen, tentti.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Arviointikriteerit:

5

- osaa eritellä mielenterveyteen liittyvien tekijöiden moninaisuutta

- osaa arvioida läheisten tuen tarvetta asiakaslähtöisesti huomioiden alueen palvelujärjestelmän

- osaa eritellä sosionomin ja muiden toimijoiden ammatillisia osaamisalueita  sekä  arvioi niiden tuomaa synergiaetua

- osaa kehittää asiakaslähtöistä ja tavoitteellista mielenterveystyötä eri toimintaympäristöissä erilaisille asiakkaille

3

- nimeää mielenterveyteen liittyviä tekijöitä ja tarkastelee niiden suhdetta toisiinsa

- osaa arvioida läheisten tuen tarvetta asiakaslähtöisesti

- määrittelee sosionomin ammatillista osaamista mielenterveystyön monialaisissa toimintaympäristöissä

- toimii asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti yksilö-, ryhmä- ja yhteisötason mielenterveystyössä

1

- nimeää mielenterveyteen liittyviä tekijöitä

- tunnistaa ja nimeää läheisten tuen tarpeita ja heille suunnattuja palveluja

- määrittelee mielenterveystyön monialaisia toimintaympäristöjä

- ymmärtää asiakaslähtöisyyden ja tavoitteellisuuden merkityksen yksilö-, ryhmä- ja   yhteisötason mielenterveystyössä

Opiskelumateriaali

Kiviniemi, L., Läksy, M-L., Matinlauri, T., Nevalainen, K., Ruotsalainen, K., Seppänen, U-M. & Vuokila-Oikkonen, P. 2007. Minä mielenterveystyön tekijänä. Helsinki: Edita.

Koskisuu, J. 2004. Eri teitä perille: mitä mielenterveyskuntoutus on. Helsinki: Edita.

Lämsä A-L. 2012. Miltä musta tuntuu? Masennus ja siitä toipuminen. Juva. PS-kustannus.

Muu materiaali ilmoitetaan myöhemmin.

  • No labels