Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- arvioida ihmisen ja työyhteisön toimivuuteen ja hyvinvointiin liittyviä tekijöitä

- vaalia ja edistää sekä omaansa että työyhteisönsä hyvinvointia

- toimia työyhteisössä yhteisöllisyyttä ja positiivista ilmapiiriä edistäen

- hyödyntää työnohjausta oman ammatillisen kasvun, työhyvinvoinnin ja työyhteisön toiminnan kehittämisen välineenä.

Sisältö

Työhyvinvointi, työmotivaatio, työssä jaksaminen, työkykyä edistävä toiminta, toimintakykyinen työyhteisö, työpaikan ihmissuhteet, työnohjaus ja työlainsäädäntö.

Suoritustapa ja arviointi

Aktivoiva lähiopetus, seminaarityöskentely, tentti/oppimispäiväkirja.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Arviointikriteerit:

5

- kykenee tuottamaan työhyvinvoinnin edistämiseen liittyviä ideoita argumentoiden

- osaa arvioida työyhteisön toimivuutta jonkin menetelmän avulla

- osaa soveltaa työhyvinvoinnin edistämiseen liittyviä periaatteita ja menetelmiä omassa toimintaympäristössä

3

- osaa analysoida työhön, työntekijään ja työyhteisöön liittyviä asioita työhyvinvoinnin näkökulmasta

- osaa eritellä työyhteisön toimivuutta ja siihen vaikuttavia asioita

- osaa perustella toiminnan laillisuutta työlainsäädännön näkökulmasta

- opiskelija arvioida työnohjauksen soveltuvuutta yhtenä työyhteisön kehittämisen muotona

1

- tunnistaa työhyvinvointiin vaikuttavia asioita

- osaa nimetä hyvinvoivan työntekijän ja työyhteisön tunnuspiirteitä

- osaa selittää työhyvinvoinnin edistämiseen liittyviä toimenpiteitä

Opiskelumateriaali

Kinnunen, U., Feld, T. & Mauno, S. (toim.) 2005. TYÖ LEIPÄLAJINA. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus.

Otala, L. & Ahonen, G. 2005. Työhyvinvointi tuloksen tekijänä. Helsinki: WSOYpro.

  • No labels