Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- ottaa kasvattajan vastuun lapsen osallisuuden mahdollistajana taiteen ja kulttuurin maailmoissa

- oivaltaa oman ja ryhmän yhteisen taiteellisen kokemisen ja ilmaisemisen merkityksen ammatillisen toiminnan pohjana

- ymmärtää luovien työmenetelmien merkityksen lapsen yksilöllisessä ja yhteisöllisessä kasvun ja kehityksen tukemisessa

- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri taiteen alueisiin liittyvää toimintaa.

Sisältö

Taide- ja kulttuurikasvatuksen lähtökohdat, lapselle ominaiset tavat toimia, mediakasvatus, keskeisiä taidekasvatuksen osallistavia menetelmiä.

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, kirjallinen tuotos, toiminnallinen projekti- ja pajatyöskentely.

Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arviointikriteerit:

- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri taiteen alueisiin liittyvää kohderyhmälle sopivaa toimintaa yhteistyössä työelämän kanssa

- osaa käyttää monipuolisia varhaiskasvatukseen soveltuvia luovia työmenetelmiä eettiset ja turvallisuusnäkökulmat huomioiden

- osaa arvioida omaa ja ryhmän toimintaa

Opiskelumateriaali

Ruokonen, I., Rusanen, S. & Välimäki, A-L. (toim.) 2009. Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa. Helsinki: Yliopistopaino.

  • No labels